Matching CDC

Matching CDC

iOS Universal Utilities

Free
Own Wish Buy Buy

ระบบจับคู่ที่ปรึกษา Mobile Application ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง รองรับการใช้งาน
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ที่สนใจประกาศโครงการ
และสมาชิกที่ปรึกษา ที่สนใจโครงการที่หน่วยงานต่าง ๆ ประกาศไว้ในระบบ
เพื่อสรรหาที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ให้เหมาะสมกับโครงการ โดยระบบจับคู่ที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา แบ่งส่วนผู้ใช้งาน 3 ส่วน
1.สมาชิกหน่วยงานรัฐ และเอกชน
2.สมาชิกที่ปรึกษา
3.ผู้ใช้งานที่ไม่ประสงค์ลงทะเบียน
โดยการเข้าใช้งานระบบผู้ใช้งานจะมีสิทธิการใช้งานระบบตามสิทธิการเข้าใช้งาน
ที่ผู้ใช้งานสมัครเป็นสมาชิกของระบบ เช่น

สมาชิกหน่วยงานรัฐ และเอกชน สามารถประกาศโครงการเพื่อให้ระบบจับคู่ที่ปรึกษาคำนวณการจับคู่ที่ปรึกษาให้เหมาะ
กับโครงการที่ประกาศตามเงื่อนไขของระบบที่กำหนดไว้ และดูข้อมูลรายละเอียดที่
ปรึกษา ค้นหาข้อมูลที่ปรึกษา ค้นหาข้อมูลประกาศโครงการ และได้รับการแจ้งเตือนข้อมูล ข่าวสารต่างๆ จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

สมาชิกที่ปรึกษา
สำหรับที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาแล้ว
สามารถเข้าใช้งานระบบด้วย ชื่อและรหัสผู้ใช้งาน เพื่อเข้าสู่ระบบจับคู่ที่ปรึกษา ระบบจะแสดงผลการคำนวณการจับคู่โครงการที่ประกาศที่เหมาะสมกับที่ปรึกษา โดยที่ปรึกษาสามารถดูข้อมูลรายละเอียดโครงการและสามารถยื่นแสดง
ความสนใจโครงการ ค้นหาข้อมูลที่ปรึกษา ค้นหาข้อมูลประกาศโครงการ และได้รับการแจ้งเตือนข้อมูล ข่าวสารต่างๆ จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

ผู้ใช้งานที่ไม่ประสงค์ลงทะเบียน
สามารถค้นหาข้อมูลที่ปรึกษา ค้นหาข้อมูลประกาศโครงการ และได้รับการแจ้งเตือนข้อมูล ข่าวสารต่างๆ จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

Show More...

What's New

- Bug fixes and performance improvements

My Rating

App Store Rating