This app was removed from the App Store.

English Vietnamese Dictionary New Edition

English Vietnamese Dictionary New Edition

iOS Universal Reference

$9.99 was 6.99
Own Wish Buy Buy

Đây là bộ từ điển Anh Việt do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam hiệu đính, bản mới nhất

Được biên soạn trên cơ sở các từ điển và tư liệu mới nhất ở Anh và Việt Nam, là cuốn từ điển kinh điển dành cho người dạy và học tiếng Anh dễ sử dụng nhất.

Trên 342.000 mục từ chính và từ phái sinh, trong đó có trên 90.000 cụm từ cố định, thành ngữ, tục ngữ tiếng Anh thông dụng.

Với mỗi từ tiếng Anh, trong từ điển Anh-Việt này, người sử dụng có thể thấy năm thông tin chính sau đây:

1. Cách phát âm tiếng Anh hiện đại của từ

2. Lời giải nghĩa bằng tiếng Việt của từ

3. Từ tiếng Việt tương đương của từ tiếng Anh

4. Các ý nghĩa ngữ pháp của từ tiếng Anh

5. Các sắc thái ý nghĩa theo các phong cách khác nhau của từ trong tiếng Anh và tiếng Việt khi sử dụng

Ngoài phần chính văn, từ điển còn cung cấp cho người sử dụng các bảng tra cứu - chú giải - các từ viết tắt, các từ khó, các từ có cách dùng đặc biệt và bảng hướng dẫn cách dùng.

This is the English Vietnamese Dictionary edited by Vietnam Academy of Social Sciences, latest version of 2012.

Edited based on the latest dictionaries and academic documents from Vietnam and the UK, the best and most well-known English-Vietnamese dictionary, not only for users but also for teachers.

More than 342,000 main entries and derivatives, of which there are more than 90,000 common English phrases, idioms and proverbs.

The English-Vietnamese dictionary supplies five major areas of information for each word:

1. Modern English pronunciation

2. Vietnamese Description

3. Equivalent Vietnamese of the English word

4. Grammatical meaning of the English word

5. Nuances of meaning in different styles of the word in real English and Vietnamese.

Apart from the main content, the dictionary also supplies users with look up tables, notes, acronyms, difficult words, special usages and instructions.

Thank you for using English Vietnamese Dictionary New Edition.

Contact App Developer and Content Copyright
Nguyen Nguyen Ngoc
Vietnam phone: +84908212121
US Phone: +1 281 774 8959

Show More...

What's New

Cập nhật 220.000 từ. Tương thích iOS 7 và 8. Bộ tự điển Việt-Anh 150.000 từ In-App.

My Rating

App Store Rating