This app was removed from the App Store.

Basic Japanese Conversation

Basic Japanese Conversation

iOS Universal Education

$1.99 was Free
Own Wish Buy Buy

Practice your Japanese conversation skill

Having 16 conversations, ~40 grammar type, ~200 vocabulary, including sound for each type.

App Including:
- 16 lessons in basic level
- Each lesson contain
1. Conversation
2. Vocabulary
3. Grammar
4. Exercises
-----------

App luyện nói tiếng Nhật!

Bao gồm 16 đoạn hội thoại, ~40 cấu trúc ngữ pháp, ~200 từ mới.. được đính kèm giọng đọc cho mỗi loại.

Những tính năng của App:
- 16 đoạn hội thoại mức cơ bản
- Mỗi bài bao gồm
1. Hội thoại
2. Từ vựng
3. Ngữ pháp
4. Bài tập

Show More...

My Rating

App Store Rating