This app was removed from the App Store.

BGFirms

BGFirms

iOS iPhone Business

Free
Own Wish Buy Buy

Намираш лесно и удобно и говориш евтино и изгодно!
Подобренията в системата BGFirms са революционни спрямо начина на търсене и свързване в света на бизнеса. В обновената версия на приложението имате възможност да набирате номер от ВАШИЯ телефонен оператор и да използвате всичките привилегии, които той ви предоставя (например безплатните минути в абонаментния ви план). В момента на първоначално стартиране на приложението вие избирате мрежата на GLOBUL, MTEL или VIVACOM,  в зависимост от това към кой мобилен оператор е вашия договор. По този начин вашите обаждания към партньорите на BGFirms минават винаги през вашия мобилен оператор.Освен това имате възможност да изберете разговор на цена от 0.60ст. за НЕОГРАНИЧЕНО време със всички партньори в патентованата система на BGFirms.

При първоначалното стартиране се изтегля целия списък (база данни) от търговски обекти, фирми, заведения и т.н., след което ПРИЛОЖЕНИЕТО НЯМА НУЖДА ОТ ПОСТОЯННА ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКА !

(МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВАШАТА ИНТЕРНЕТ СВЪРЗАНОСТ, ИЗТЕГЛЯНЕТО НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ ДАННИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НЕ ТРЯБВА ДА НАДХВЪРЛЯ 1 МИНУТА, АКО Е ТАКА ТО ВАШАТА ВРЪЗКА С ИНТЕРНЕТ Е КРИТИЧНО СЛАБА И Е ВЪЗМОЖНО iOS ДА ПРЕКЪСНЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО).

За повече и по-подробна информация, посетете www.bgfirms.bg

Приложението е под защита на Авторски права. Сваляйки приложението BGFirms вие получавате само право на ползване, като нямате право да копирате, променяте, разпространявате или рекламирате приложението BGFirms без изричното знание и съгласие на “БИНОВИС” ООД.
Услугата и приложението BGFirms използват Система за телефонно свързване под защита на Патент.Find easy and call cheap!
Improvements in the system BGFirms are revolutionary about the way you search and connect in the business world. In the renewed version of the application you can dial a number as it is from your phone provider and use all the advantages that it provides (eg free minutes in your plan). At the time of initial startup of the application you choose your mobile-cell network GLOBUL, MTEL or VIVACOM, depending on which one is your mobile contract. Thus, your calls to partners BGFirms always go with your mobile operator. Also you can select and use a conversation at a price of 0.60lv. for UNLIMITED call time with all partners in the patented system BGFirms.

Upon initial startup the app downloads the whole list (database) of shops, businesses, restaurants, etc., then the application does not need a permanent internet connection!

(Please note the quality of your Internet connection, download database time should not exceed 1 minute, IF SO THEN YOUR INTERNET CONNECTION IS CRITICAL weak and it is possible the application to be closed by the iOS).


For further information and details, visit www.bgfirms.bg

The application is under Copyright protection. By downloading the application BGFirms you will receive only the right to use it. You may not copy, modify, distribute or advertise BGFirms application without the express knowledge and consent of "BINOVIS" LTD.
Service and application BGFirms are using system for telephone connection under Patent protection. All rights reserved.

Show More...

What's New

* Сменен е background-a на екраните заради проблем с iOS 6.
* Премахнат е landscape режима.
* Добавен е спомагателен текст при първо стартиране.
----------
* Changed the background of some screens - iOS 6 Bug Fix
* Removed landscape mode.
* Added help texts

My Rating

App Store Rating