Back
Category: Reference
Đọc Thánh Kinh

Đọc Thánh Kinh

       iOS Universal

Phần mềm đọc Kinh Thánh cùng với sự hỗ trợ đầy đủ cho Việt và tiếng Anh song ngữ.

Bible reading software along with full support for Vietnamese and English bilingual.

What's new

support iOS 7.1


Screenshots

Screenshot 1 of 4

Share with Others

Last changed:
Mar 25, 2014
Category:
Reference
Developer:
Crose-Tech Company
Version:
7.1
Size:
6.0 MB

Current Version Average Rating:
1.00 (1)

All Versions Average Rating:
No data
Other Apps By This Developer
Assembling
Bacaan Alkitab
Bibellæsning
Bible(Thai)
Biblia Pagbabasa
Bibliya
Bijbel lezen
Christ Salad
Church Song
Don't Drop
e聖經
Good Shepherd
ma-na 366
Mana 366
Manna 366
Manna 366(Thai)
MortgageHK
Raamatun lukeminen
StrongNum
StrongNum CS
StrongNum CT
X-Amalek
Čtení Bible
Αγία Γραφή ανάγνωση
μαννα 366
Чтение Библии
манна 366
マナ 366
吗哪 366
圣经阅读
愛基金 Love Foundation
每日嗎哪
聖書読書
聖經書列
聖經閱讀
성경읽기