This app was removed from the App Store.

Traffic Exam

Traffic Exam

iOS iPhone Productivity

Free was 19.99
Own Wish Buy Buy

Traffic Exam Version 1.0 la ung dung luyen thi trac nghiem bang lai xe,duoc tong hop tu 450 cau hoi thi bang lai xe oto cac hang.Hoan thanh cac bai test,nguoi dung co the tu tin thi dat tai cac ki thi sach hach bang lai xe cac muc do.

Cac chuc nang chinh:

- Chon bai thi,hang bang.
- Xem tong ket diem,ket qua thi.
- Bao ket qua sau moi bai test.
- Huong dan su dung.

Cam on cac ban da su dung ung dung nay!

Show More...

My Rating

App Store Rating