This app was removed from the App Store.

Blog Việt

Blog Việt

iOS Universal Social Networking

Free
Own Wish Buy Buy

Blog Việt - Nơi chia sẻ cảm xúc - Thế giới online của người Việt khắp 5 Châu.
App này cung cấp các chuyên mục:
+Blog Radio - nghe tâm sự trực tuyến
+Blogging 24/7
+Truyện Online
+Blog Family
+Cafe blog
+Thơ Blog

Show More...

What's New

-Fix bugs

My Rating

App Store Rating