This app was removed from the App Store.

TimHD: Tìm và xem phim HD

TimHD: Tìm và xem phim HD

iOS Universal Entertainment

Free
Own Wish Buy Buy

Xem phim HD miễn phí chất lượng cao, nhanh.
Hệ thống tự động tìm trên các nguồn phổ biến như Youtube, Vimeo, Dailymotion, Hulu...theo yêu cầu của người dùng, sau đó chọn lọc ra các phim chất lượng cao (HD) và sắp xếp theo một trật tự thông minh phù hợp nhu cầu người xem phim.
Các chức năng chính:
1. Tìm phim theo từ khóa từ search engine.
2. Browse phim theo category
3. Xem thông tin phim
4. Xem phim từ các máy chủ khác nhau.
5. Phim được cập nhật thường xuyên từ hệ thống search thông minh

----------

Search free HD movies high-quality, fast.
System automatically finds on the popular sources like YouTube, Vimeo, DailyMotion, Hulu, etc. as required by the user, then the selection of high quality (HD) and arranged in a smart ordermatch the needs of the movie.
The main functions:
1. Search movies by keyword from the search engine.
2. Browse movies by category
3. View movie details
4. Watch movies from different servers.
5. Movies are updated regularly from smart search system.
Product support:

FB: http://www.facebook.com/timhdapp

Show More...

What's New

Support IOS 7
Bugs fixing

My Rating

App Store Rating