This app was removed from the App Store.

Ngâm Thơ

Ngâm Thơ

iOS Universal Entertainment

Free
Own Wish Buy Buy

Chương trình ngâm thơ của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Ứng dụng này cần kết nối internet để play

Show More...

What's New

-Fix bugs

My Rating

App Store Rating