Chính Tả Pro

Chính Tả Pro

iOS Universal Education

$1.99
Own Wish Buy Buy

Ministry of Vietnamese spelling for iphone helps users determine the correct spelling in Vietnamese.
The main functions include:
- Use correct spelling
+ How to distinguish between CH and TR
+ How to distinguish between D, Gi and R
+ How to distinguish L and N
+ How to distinguish between S and X
+ How to distinguish between Y and I

- Category Search form spelling
+ CH and TR
+ D, Gi and R
+ L and N
+ S and X


Bộ chính tả tiếng việt dành cho iphone giúp người dùng xác định đúng chính tả trong tiếng việt.
Chức năng chính bao gồm:
- Dùng đúng chính tả
+ Cách phân biệt CH và TR
+ Cách phân biệt D, Gi và R
+ Cách phân biệt L và N
+ Cách phân biệt S và X
+ Cách phân biệt Y và I

- Mục Tra từ chính tả
+ CH và TR
+ D, Gi và R
+ L và N
+ S và X

Show More...

What's New

Support iOS11

My Rating

App Store Rating