This app was removed from the App Store.

900 Câu Hỏi Thi Nails

900 Câu Hỏi Thi Nails

iOS Universal Education

$5.99
Own Wish Buy Buy

Ứng dụng Nail Test phiên bản tiếng Việt này giúp bạn luyện thi hiệu quả, nhanh chóng lấy chứng chỉ hành nghề Nails trên tất cả các tiểu bang Hòa Kỳ. Có toàn bộ 900 câu chia làm 9 tập câu hỏi. Các câu khó sẽ được lọc riêng ra một danh sách giúp bạn tập trung thời gian hơn vào các câu khó này.

Show More...

My Rating

App Store Rating