This app was removed from the App Store.

העקבות שלי

העקבות שלי

iOS Universal Education

$0.99
Own Wish Buy Buy

העקבות שלי
אפלקציה לזהוי עקבות של בעלי חיים
קימיים מעל 30 חיות מאוירות לכל חיה מאוירת טביעת כף הרגל שלה

באפליקציה יש 4 משחקים

התאם את טביעת האצבע לחיה

התאם את החיה לטביעת האצבע

משחק זכרון בעל 3 שלבים שבו מתאימים טביעת כף רגל לחיה

משחק התאמה
בכל צד של הלוח יש 4 חיות ו4 טביעות כף רגל בהתאמה
צריך לגרור את החיה או טביעת כך הרגל למשבצת הריקה הקרובה
ואת התמונה המתאימה למשבת הריקה השניה בכדי למצוא את הזוגותמשחק מהנה

Show More...

My Rating

App Store Rating