This app was removed from the App Store.

منبر جهاني

منبر جهاني

iOS iPad Books

$1.99 was Free
Own Wish Buy Buy

برنامه ي منبر جهاني در راستای تبلیغ وانتشار مفاهیم اساسی اسلام باتعدادي از زبانهاي زنده دنیا منتشر شده كه 60 خطبه را دربر می گیرد(ويديو - متن – تصویر)و رسانههای نو در اینترنت

منبر جهانی  
ایده های پروژه
برنامه ي منبر جهاني در راستای تبلیغ و انتشار مفاهیم اساسی اسلام با تعدادي از زبانهاي زنده دنیا منتشر شده كه 60 خطبه را دربر می گیرد. برای جامه عمل پوشیدن به این هدف، این برنامه در نظر دارد بسياري از موضوعات را تهيه ومنتشر سازد. اين موضوعات با فرمت های مختلف (ويديو - متن – تصویر ) و رسانه های نو در اینترنت منتشر خواهد گردید.
محصولات این پروژه
·         پخش ماهواره ای
·         بازاریابی الکترونیکی
·         فایل های صوتی
·         دستگاه های هوشمند
·         کتابخانه های علمی جمع آوری شده
·         رسانه های نو
·         کتابت سخنرانی های روشن گرانه
·         60 برنامه تلویزیونی
·         سايت ویژه
·         دائرة المعارف منبر
·         60 خطبه روشنگرانه
·         60 برنامه تلویزیونی
·         60 فایل صوتی
 
شعارپروژه
·         روشن گری مفاهیم اساسی اسلام و تبلیغ و انتشار آن با همه وسایل ممکن و به بهترین شکل
اهداف پروژه
·         گذاشتن روش موضوعی برای دعوت به همه زبانها
·         آموزش اسلام و انتشار آن در همه دنیا.
·         انتشار عقیده اهل سنت و جماعت
·         پیشرفت  الگوی سخنوری وسخنرانیدر جهان اسلام.
·         قراردادن هسته ی دعوت در رسانه های نو.
·         فعالیت همه ابزارها در راه دعوت به سوی الله به زبانهای زنده دنیا .
زبانهای پروژه
فرانسه
بنگالی
اندونزی
فارسی
روسی
اردو
یوروبا
سواحیلی
چینی
هوسا
پرتغالی
تاجیکی
اسپانیایی
عربی
المانی

Show More...

What's New

update to ios6

My Rating

App Store Rating